family

Firmy Rodzinne i ich potencjał

familyFirmy rodzinne są obecnie jedną z popularniejszych form biznesu w Polsce. W roku 2011 tego rodzaju niewielkie przedsiębiorstwa zatrudniały około 1,3 miliona osób, co obiektywnie rzecz biorąc jest dużym odsetkiem. Szacowano wówczas także, że zarówno mniejsze jak i większe przedsiębiorstwa rodzinne wytwarzały ponad dziesięć procent całkowitego polskiego PKB. Potencjał tych nieco niedocenianych jednak w porównaniu do ogromnych międzynarodowych koncernów firm jest jednak naprawdę duży.

Rodzinne przedsiębiorstwa często są największymi lokalnymi czy regionalnymi płatnikami podatku. Dlatego w 2011 roku „Newsweek” zorganizował specjalny raport, który miał na celu wyłonić rodzinne przedsiębiorstwa z największym potencjałem. Ranking Firma Rodzinna Roku miał zaprezentować przedsiębiorstwa o charakterze rodzinnym, które na polskim rynku działają w najbardziej dynamiczny sposób. Ankietę do zgłaszania kandydatów udostępniono na stronie internetowej. Dzięki temu do rankingu mogły zostać zgłoszone firmy, które na przykład działają jedynie przede wszystkim na rynku lokalnym, a nie ogólnopolskim, ale jednocześnie dają zatrudnienie wielu osobom i przyczyniają się tym samym do wzrostu ogólnego PKB kraju.

Laureaci w rankingu zostali wyłonieni w czterech głównych kategoriach. Chodzi tutaj o firmy mikro, małe firmy, średnie przedsiębiorstwa oraz duże przedsiębiorstwa. W rankingu obowiązywał także podział na poszczególne województwa, dzięki czemu doskonale obrazował on rynek firm rodzinnych w całej Polsce.

RICOH_Company_Head_Office_Building_2007-1

Atrakcyjna firma to poukładana firma

RICOH_Company_Head_Office_Building_2007-1Polska Giełda Papierów Wartościowych rządzi się pewnymi zasadami. Takie prawa po raz pierwszy zostały uchwalone przez Radę Nadzorczą GPW w roku 2007. W maju 2010 owe zasady zostały nieco zmienione. Chodziło o to, aby maksymalnie dostosować je do obowiązującego prawa oraz trendów pojawiających się w nowoczesnych korporacjach. Owe nowe zasady mają nieco inne znaczenie niż na przykład obowiązujące świat finansowy ustawy, jednak w środowisku przyjęło się, że należy ich przestrzegać.

Określono je mianem Dobrych Praktyk. Ich nadrzędnym celem jest podniesienie atrakcyjności rynkowej spółek, które są notowane na giełdzie. Zbiór uchwalonych zasad przede wszystkim podnosi przejrzystość wewnętrznej struktury poszczególnych spółek oraz znacznie usprawnia komunikację pomiędzy poszczególnymi firmami będącymi na giełdzie. Firmy, które z jakiegoś powodu nie stosują się do panujących zasad powinny szybko wyjaśnić przyczyny, które zmusiły spółkę do działań niewpisujących się w postanowienia korporacyjnego ładu. Dobre Praktyki obejmują kilka pól działalności spółek giełdowych.

I tak pierwszy punkt uchwalonych zasad dotyczy ogólnych praktyk spółek giełdowych. Chodzi tutaj przede wszystkim o jawny przepływ informacji pomiędzy firmami, umożliwienie dostępu do danych, które osobom zainteresowanym akcjami firmy pozwolą ocenić konkretną sytuację firmy oraz jej rokowania na rynku. Kolejne dwa punkty odnoszą się do członków zarządów spółek oraz członków rad nadzorczych. . Zasady Dobrych Praktyk odnoszą się także do sposobu wybierania członków Rady Nadzorczej, podkreślają wagę umiejętności osób piastujących tego rodzaju stanowiska w spółkach dostępnych na giełdzie, wskazują na konieczność posiadania przez firmę na bieżąco uzupełnianej strony internetowej oraz organizacji walnych zgromadzeń. Ostatni punkt odnosi się zaś do praw i obowiązków akcjonariuszy.

tax

Firmy chcą preferencji podatkowych od samorządów miast

taxFirmy z regionu podlaskiego domagają się zwiększenia ulg podatkowych oraz rozwoju infrastruktury transportowej. Osoby z Białegostoku, Suwałk oraz Łomży zrzeszone w związku przedsiębiorców, kupców oraz rzemieślników w styczniu 2012 roku spotkały się na Podlaskim Forum Gospodarczym z regionalnymi przedstawicielami samorządów. W spotkaniu wziął udział między innymi prezydent Łomży Mieczysław Czerniawski oraz prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz. W forum uczestniczył także marszałek województwa podlaskiego Jarosław Dworzański.

Na forum podkreślano między innymi konieczność podjęcia dialogu na temat, który jest związany z ogólną sytuacją gospodarczą oraz finansową miejscowych samorządów. Przedsiębiorcy podkreślali zaś przede wszystkim konieczność uchwalenia bardziej korzystnych stawek podatków lokalnych, co w znacznym stopniu przyczyniłoby się do rozwoju firm w regionie. Podkreślali również, że potencjalnych inwestorów może przede wszystkim przyciągnąć dobra komunikacja z regionem.

I właśnie, dlatego proponowano samorządom, że inwestycja w rozwój sieci kolejowej łączącej Białystok z Warszawą jest absolutną koniecznością, aby lokalne firmy mogły się bardzo dobrze rozwijać, a także pozyskiwać dodatkowy kapitał od inwestorów. Marszałek województwa mocno podkreślił również, że nowo uzyskane dla regionu podlaskiego dotacje zostaną przeznaczone na wspieranie przedsiębiorczości, a nie na przykład na tego rodzaju inwestycje jak budowa sal widowiskowych czy też obiektów sportowych i tym podobnych.

piggy-bank-29154_640

KIG: firmy nie inwestują

piggy-bank-29154_640Zastój gospodarczy bardzo zniechęca firmy do nowych inwestycji. W praktyce oznacza, to że nowych miejsc pracy nie będzie przybywać, co grozi jednocześnie widmem jeszcze większego bezrobocia niż obecne. Badania przeprowadzone i opublikowane przez Krajową Izbę Gospodarczą w styczniu 2012 roku na światło dzienne wyciągnęły zatrważające dla rynku pracy dane. Otóż prezes Krajowej Izby Gospodarczej, na podstawie przeprowadzonych badań, podał do wiadomości publicznej dane, które wskazywały, że niemal 45 procent polskich przedsiębiorstw nie planuje w najbliższym czasie żadnych nowych inwestycji, a co za tym idzie stanowiska pracy zamiast powstawać prawdopodobnie będą znikać.

Przedsiębiorcy tak niechętni są do nowych inwestycji przede wszystkim z jednego powodu. Chodzi o to, że firmy nie wiedzą czy kryzys w Unii Europejskiej nie będzie się jeszcze pogłębiał i nie wpłynie w znacznym stopniu na stan polskiej sytuacji gospodarczej. Niepewność zaś nie pozwala planować długoterminowych przedsięwzięć. Firmy, które mają zgromadzone oszczędności, często wolą je odłożyć na tak zwane gorsze czasy niż stawiać na innowacje i inwestycje, które mogą przynieść przedsiębiorstwu straty.

Dodatkowo prezes Krajowej Izby Gospodarczej podkreślił, że niechęć do tworzenia nowych miejsc pracy wiąże się również z podwyższeniem o dwa punkty procentowe składki rentowej. Podkreślono, że ów wzrost może wpłynąć na rozwój jeszcze jednego niekorzystnego dla gospodarki zjawiska – zatrudniania pracowników bez umów o pracę czy dzieło.

brawo

Te firmy napędzają polską gospodarkę

brawoCała Europa docenia małe i średnie przedsiębiorstwa jako firmy, które w dużej mierze tworzą gospodarkę poszczególnych krajów. Dla tego rodzaju działalności przewidziane są więc rozmaite warunki preferencyjne, dofinansowania i ulgi. A jak jest w Polsce? Warto przede wszystkim zauważyć, że to właśnie o tego rodzaju biznes w dużej mierze opiera się gospodarka naszego kraju. Wyliczono, że w skali roku to właśnie niewielkie przedsiębiorstwa wytwarzają około połowy całego narodowego Produktu Krajowego Brutto i zatrudniają około siedemdziesięciu procent pracującego społeczeństwa.

Stanowią także blisko 99 procent wszystkich przedsiębiorstw działających na terenie Polski. Warto jednak w tym miejscu dokładnie określić, co konkretnie oznaczają terminy małe i średnie firmy. Otóż jako małe przedsiębiorstwo określa się firmę, która zatrudnia nie więcej niż 50 pracowników, zaś jako średnie przedsiębiorstwo firmę zatrudniającą do 250 osób. Ustalono także roczne obroty, które odnoszą się do poszczególnych terminów. I tak mała firma nie przekracza 10 milionów euro, zaś średnia 50 milionów euro.

Niewielkie firmy napędzają w dużym stopniu naszą narodową gospodarkę. Przedsiębiorcy podkreślają jednak, że prowadzenie w Polsce małego czy nawet średniego biznesu wiąże się z wieloma trudnościami. Z jakimi problemami boryka się ten sektor biznesu? Otóż z jednej strony barierą okazuje się biurokracja i problemy urzędowe, które dla wielu osób marzących o własnym biznesie są niemal nie do przejścia. Polscy przedsiębiorcy zgodnie potwierdzają, że prawo w naszym kraju od właścicieli każdej firmy wymaga doskonałej znajomości prawa i zasad księgowych, ponieważ każde drobne niedopatrzenie grozi naprawdę sporymi sankcjami i rujnującymi firmowy budżet karami pieniężnymi. Zaletą jest zaś coraz lepszy dostęp do kredytów na finansowanie inwestycji.

blogging-336376_640

Systemy CRM – skuteczne zarządzanie relacją z klientem

blogging-336376_640W działalności niemal każdej firmy niezwykle ważne są relacje klientem. W czasach wszechobecnej komputeryzacji i dostępu do sieci owe relacje na płaszczyźnie przedsiębiorstwo – klient można znacznie usprawnić. Zwłaszcza, że jak pokazują raporty sporządzone przez Polską Agencję Przedsiębiorczości w kwietniu 2012 roku dostęp do Internetu miało około 95,8% ogółu polskich przedsiębiorców. W codziennej pracy komputery podłączone do sieci wykorzystywało zaś około 94% małych firm i niemal 99% dużych przedsiębiorstw. Bez problemów w firmach można więc wdrożyć system do zarządzania ogółem relacji z klientami, czyli CMR.

Systemy CMR coraz częściej mają bowiem postać aplikacji internetowej. System CMR to aplikacja, którą w swojej codziennej pracy może wykorzystywać zarówno kadra zarządzająca, jak i szeregowi pracownicy firmy. Dzięki takim nowoczesnym systemom można także znacznie usprawnić przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi działami przedsiębiorstwa. CMR wykorzystywane są w procesach typowo sprzedażowych, jak i z procesach reklamacyjnych czy tych związanych z obsługą procesu usług świadczonych przez firmę.

Dzięki nowoczesnym aplikacjom można usystematyzować wiedzę o klientach przedsiębiorstwa, rynku oraz działalności samej firmy. Tego rodzaju systemy wykorzystuje się również do seryjnej korespondencji z klientami, rejestracji spotkań wraz z konkretnymi ustaleniami z nich wynikającymi. Firmy działające w specyficznych sektorach mogą zamówić także dedykowane systemy CRM, które zostaną zaprojektowane na miarę indywidualnych potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa.

Business_presentation_byVectorOpenStock

Obowiązki informacyjne pracodawcy

Business_presentation_byVectorOpenStockKażdego pracodawcę obowiązuje w Polsce tak zwane prawo pracy. Zawarte w tej ustawie zapisy precyzują między innymi obowiązki informacyjne spoczywające na pracodawcy. I tak szereg dokumentów należy przygotować na przykład podczas zatrudniania nowego pracownika. Na pracodawcy leży jednak także obowiązek pisemnego zgłaszania pewnych zdarzeń do konkretnych instytucji państwowych. Przedsiębiorca ma na przykład obowiązek wyjaśnienia okoliczności wypadków przy pracy. Zaostrzone procedury występują także w sytuacji, gdy doszło do ciężkiego bądź śmiertelnego wypadku. Analogiczne przepisy odnoszą się do wypadków zbiorowych.

Warto zwrócić uwagę na to, że za zbiorowy wypadek przy pracy uznaje się każdy wypadek, któremu uległo co najmniej dwóch pracowników. Aby wyjaśnić za jaki rodzaj wypadku należy uznać zaistniałe na terenie firmy zdarzenie, pracodawca musi sięgnąć do prawa ubezpieczeniowego. W przypadku ciężkich wypadków przedsiębiorca musi jak najszybciej zawiadomić o zdarzeniu prokuratora oraz okręgowego inspektora pracy. Zignorowanie takiego obowiązku uznane jest za przestępstwo ścigane z kodeksu karnego, choć nadal wielu pracodawców nie zdaje sobie sprawy z tegoż stanu rzeczy.

W przypadku, gdy firma planuje zatrudnić do pracy osobę nieletnią, pracodawca musi zgłosić sprawę do inspektora pracy. W tej sytuacji pracodawca jest zobowiązany do stworzenia wykazu lekkich prac dla nowego pracownika. Ów wykaz musi być zaaprobowany przez lekarza medycyny pracy oraz okręgowego inspektora pracy. O tym fakcie także należy pamiętać chcąc zatrudnić osobę nieletnią.

nazwa

O czym pamiętać wybierając nazwę dla spółki?

nazwaSpółka jest jednym z rodzajów firmy. A nazewnictwo firm, wbrew pozorom, nie może być zupełnie przypadkowe. Wprawdzie nazwy fantazyjne mogą być wybierane dowolnie przez właściciela spółki, ale już ogólne nazewnictwo jest ściśle określone w przepisach prawa. Obowiązują tutaj przepisy, które dotyczą poszczególnych rodzajów spółek oraz odpowiednie rozdziały Kodeksu Cywilnego. KRS w pewnym sytuacjach może więc zakwestionować wybraną nazwę spółki. I tak zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązuje tak zwana zasada prawdziwości. W praktyce oznacza to, że nazwa spółki nie może wprowadzać w błąd. Chodzi tutaj o to, aby nazwa firmy nie sugerowała innego właściciela, przedmiotu oraz miejsca działalności określonej firmy albo sposobów zaopatrzenia. Krajowy Rejestr Sądowy w przypadkach, gdy wybrane określenie może sugerować fakt niezgodny z rzeczywistością, może zakwestionować wybraną przez nas nazwę spółki.

Problematyczne jest także posługiwanie się skrótami nazw firmy. Taką możliwość regulują odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Warto jednak podkreślić, że chodzi tutaj o skróty oznaczające rodzaj spółki np. sp, z o.o zamiast spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ponieważ skrótów od tak zwanych nazw fantazyjnych nie można wpisać do KRS – mogą obowiązywać jedynie np. na materiałach reklamowych.

Kolejną dyskusyjną kwestią jest ujmowanie pewnych części nazwy spółki w cudzysłów. Wielu przedsiębiorców w cudzysłów ujmuje nazwę fantazyjną swojej firmy jednak w świetle prawa takie nazewnictwo obowiązuje tylko w przypadku, gdy nazwa z cudzysłowem została wpisana do KRS.

business-257872_640

Jak wystartować z przedsiębiorstwem?

business-257872_640O własnym biznesie marzy wielu spośród nas. W jaki sposób jednak te marzenia przekuć w rzeczywistość? Jak wystartować z przedsiębiorstwem? Przede wszystkim potrzebny jest dobry pomysł. Kreatywność jednak tak naprawdę nie wystarczy. Własna firma to zmagania się z ZUSem, Urzędem Skarbowym i całą biurokracją. Znajomość prawa albo doświadczone biuro rachunkowe są więc naprawdę przydatne już od początku działalności. Kolejnym punkt to oczywiście pieniądze na start. Skąd zdobyć fundusze? Otóż obecnie rośnie nie tylko kreatywność młodych Polaków i chęć pracy na własny rachunek. Coraz większe możliwości istnieją także w zdobywaniu funduszy na własną działalność gospodarczą. Praktycznie na wszystkich etapach działalności firma może bowiem skorzystać z odpowiedniego wsparcia.

Młodzi przedsiębiorcy wsparcia finansowego mogą poszukać w Polskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości. Mogą także na własną rękę poszukać pieniędzy na start wśród rozmaitych funduszy. Tutaj liczy się jednak nie tylko innowacyjność. Fundusze szczególnie chętnie inwestują w nowe pomysły, ale jednocześnie zwracają uwagę na to, czy przedsiębiorca będzie w stanie wdrożyć swój pomysł i utrzymać się na rynku. Liczy się więc odpowiedni zespół, chęć do pracy, biznesowe podejście. Dla rozmaitych fundacji liczy się bowiem tak naprawdę nie samo wsparcie idei przedsiębiorczości, ale i zyski.

Tego rodzaju inwestorzy są w stanie wyłożyć pieniądze na start, ale oczekują, że inwestycja im się zwróci. Chodzi im przecież o dobry biznes, a nie samą ideę pomocy młodemu przedsiębiorcy. Wsparcia można poszukać również w funduszach europejskich. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że tutaj obowiązują ściśle określone reguły i mnóstwo formalności, które nawet doświadczeni przedsiębiorcy nieraz określają mianem wymagań nie do przejścia.